Członkowie

Spółdzielnia ,,Społem” PSS ,,Zgoda” w Płocku jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą oraz działalność społeczną i oświatowo – kulturalną na rzecz swoich członków i ich środowiska. Członkami Spółdzielni mogą być osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnych, w tym także pracownicy Spółdzielni.

 

CZŁONKOWIE SPÓŁDZIELNI:

  • stan członków na 31.12.2017 r. na liczbę 803 osób
  • członkami Spółdzielni mogą być konsumenci, w tym także pracownicy, deklarujący chęć korzystania z usług Spółdzielni
  • członek Spółdzielni zobowiązany jest do wniesienia wpisowego oraz zadeklarowania i wniesienia pięciu udziałów w terminie miesiąca od daty uchwały o przyjęciu
  • udział wynosi 100,00 zł (minimalna wymagana liczba udziałów 5) a wpisowe 50,00 zł
  • wpłata udziałów może być rozłożona na raty
  • członek Spółdzielni ma obowiązek przestrzegać przepisów statutu oraz postanowień uchwał organów Spółdzielni
  • z tytułu członkostwa członkowie otrzymują złotą kartę klienta społem, która pozwala na 6% rabat od zakupów w sieci placówek Spółdzielni

 

ORGANY SPÓŁDZIELNI:

  • Walne Zgromadzenie – jest najwyższym organem Spółdzielni
  • Rada Nadzorcza – sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością Spółdzielni
  • Zarząd Spółdzielni – jest jednoosobowy i składa się z prezesa Zarządu

 

GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI:

Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego przy zapewnieniu korzyści członkom Spółdzielni.

Zasadniczymi funduszami Spółdzielni są:

  • fundusz udziałowy,
  • fundusz zasobowy,
  • inne fundusze przewidziane prawem.