13.02.2021r. zmarła wieloletnia Prezes H. T. Cicherska

W dniu 13.02.2021r. zmarła wieloletnia Prezes naszej Spółdzielni Halina Teresa Cicherska.

Halina Teresa Cicherska związana była ze Spółdzielnią od 01.03.1965, zatrudniona wówczas na stanowisku referenta w Społem Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców. Od 1971r. do 1981r. była kolejno kierownikiem działu obrotu towarowego artykułów spożywczych, z-cą naczelnego dyrektora ds. handlu oraz kierownikiem działu artykułów różnych.

Od 1981r. już w Powszechnej Spółdzielni Spożywców pracowała jako pełnomocnik ds. handlu, z-ca dyrektora oddziału ds. handlu, a od 17.03.1990r. do 09.04.2008r. pełniła funkcję Prezesa Zarządu.

W czasie swojej pracy wyróżniała się ogromnym poświęceniem i zaangażowaniem na rzecz Spółdzielni, przeprowadziła ją przez bardzo ciężki dla spółdzielczości okres transformacji ustrojowej, gdy większość podobnych podmiotów ogłosiła upadłość lub została zlikwidowana.

Pani Halina Teresa Cicherska w okresie swej pracy doprowadziła do uregulowania sytuacji prawnej majątku Spółdzielni, zwiększyła jego stan w drodze nowych inwestycji i zakupów. Znacząco zwiększyła dochody Spółdzielni, a tym samym – jej zasobność, poziom wynagradzania pracowników i wysokość dywidendy dla członków. W czasie swojej pracy znaczny nacisk położyła na rozwój społecznej i edukacyjnej działalności Spółdzielni, wzrost liczby oraz aktywności Klubów Spółdzielców.

W czasie pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Halina Teresa Cicherska doprowadziła do utrwalenia wysokiej pozycji Spółdzielni na płockim rynku i wśród mieszkańców naszego miasta.